Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/wp-config.php on line 97
Regulamin korzystania z serwisu - Grzegorz Jaworski

Regulamin korzystania z serwisu

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
Właściciel –Firma Grzegorz Jozef Jaworski Webentwicklung & Ecommerce – z siedzibą: Dierhagenerstraße 10, 13051 Berlin-Neu-Hohenschönhausen.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną http://www.grzegorzjaworski.de.
Dane kontaktowe
a) Adres:
Grzegorz Jozef Jaworski
Webentwicklung & Ecommerce
Dierhagenerstr. 10
13051 Berlin
b) fax: 0049 30 89371864
c) email: webmaster@grzegorzjaworski.de

§2
Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Właściciel udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkowników zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie.
 4. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani emailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie.
 5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Właściciela o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Właściciela zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, może on uniemożliwić dostęp do tych danych.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • aktualna przeglądarka internetowa
  • włączona obsługa Cookies i Java Script
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Właściciel nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§ 4
Własność intelektualna

 1. Właściciel oświadcza, że treści i multimedia zawarte w Serwisie są  chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Właściciela, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W serwisie wykorzystano materiały na licencji CreativeCommon następujących autorów
  • http://www.72pxdesigns.com
  • https://www.iconfinder.com/alfredoh
  • Error 404
  • https://www.iconfinder.com/iconsets/web-development-5

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Właściciel nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują ogólne przepisy prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Ostatnio dodane

 • ala ma asa
  Pojęcia Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej: Właściciel –Firma Grzegorz Jozef Jaworski […]

kontakt

Grzegorz Jozef Jaworski

Webentwicklung & Ecommerce

Dierhagenerstr. 10

13051 Berlin

Ust-ID: DE293213310


webmaster@grzegorzjaworski.de

Tel: +49 30 91901429

Fax: +49 30 89371864

Mobile DE: +49 157 58229353

Mobile PL: +48 729 517700

v-card

Copyright (c) Grzegorz Jozef Jaworski 2010 - 2020.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

%d bloggers like this:

Do poprawnego działania ta strona używa plików cookie.
Szczegółowe informacje i polityka przwatności znajdują się w regulaminie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close